Contact
Vos & Partners
t 033 455 19 78

Aanmelden nieuwsbrief

OESO

Wat houden de OESO Richtlijnen in?

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) heeft aanbevelingen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen opgesteld, de zogenaamde OESO-richtlijnen. De OESO richtlijnen zijn gebaseerd op: de VN Verklaring van de Rechten van de Mens (1948’, de ILO conventies (1919 – 2007)en de VN Verklaring van Rio over Milieu en Ontwikkeling (1992).

 

De richtlijnen moedigen internationale bedrijven aan om hun activiteiten op een maatschappelijk verantwoorde manier vorm te geven. Belangrijke aanbevelingen daarin zijn:

 

Uitgangspunten en mensenrechten: Bij te dragen aan de economische, sociale en ecologische vooruitgang teneinde een duurzame ontwikkeling te bevorderen; de mensenrechten van degenen die gevolgen van uw activiteiten ondervinden te respecteren; de opbouw van lokale capaciteit te bevorderen door nauwe samenwerking met de plaatselijke gemeenschap; zakenrelaties, met inbegrip van leveranciers en onderaannemers, waar mogelijk te stimuleren in hun onderneming gedragsregels toe te passen die verenigbaar zijn met de Richtlijnen; u te onthouden van ongepaste inmenging in politieke aangelegenheden in het gastland.

 

Informatieverstrekking: Regelmatig betrouwbare en relevante informatie over uw activiteiten openbaar te maken. Inclusief sociale- en milieu prestaties; gedragscodes en relaties met stakeholders.

 

Arbeid: Het recht van uw werknemers te respecteren om zich te laten vertegenwoordigen, niet te discrimineren tussen werknemers en bij te dragen tot de daadwerkelijke afschaffing van kinderarbeid en van elke vorm van gedwongen arbeid of dwangarbeid.

 

Milieu: Rekening te houden met de noodzaak het milieu, de volksgezondheid en de veiligheid te beschermen; een geschikt milieu beheersysteem in te voeren en in stand te houden en uw werknemers adequaat onderwijs en training te geven over milieu-, gezondheids- en veiligheidskwesties.

 

Bestrijding corruptie: Direct noch indirect, smeergeld of andere onrechtmatige voordelen aan te bieden, toe te zeggen, te geven of te eisen teneinde opdrachten of andere ongeoorloofde voordelen te verwerven of te behouden.

 

Consumentenbelangen: Te waarborgen dat de goederen en diensten die u levert, voldoen aan alle overeengekomen of voorgeschreven normen ten aanzien van de gezondheid en veiligheid van de consumenten.

 

Wetenschap en technologie:  Waar mogelijk in uw bedrijfsvoering praktijken te hanteren die de overdracht en snelle verspreiding van technologie en know-how mogelijk maken, rekening houdend met de bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

 

Mededinging: U te onthouden van het aangaan of uitvoeren van bepaalde concurrentiebeperkende afspraken.

 

Belastingen: Bij te dragen aan de overheidsfinanciën van het gastland.

 

Bron: http://www.oesorichtlijnen.nl

 
oecd_logo.jpg


oeso.jpg