Contact
Vos & Partners
t 033 455 19 78

Aanmelden nieuwsbrief

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities
1.1                Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden
1.2                Vos & Partners specialist in Verandermanagement: Het bedrijf Vos & Partners, specialist in Verandermanagement , hierna te noemen Vos & Partners, gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de kamer van Koophandel te Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32081597.
1.3               Afnemer: Een natuurlijke op zakelijke (rechts)persoon met wie Vos & Partners een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.
1.4               Overeenkomst: Elke wederzijdse acceptatie tussen os & Partners en de Afnemer. Deze Overeenkomst wordt schriftelijk en/of per e-mail bevestigd voor levering van Diensten door Vos & Partners.
1.5              Diensten:  De Diensten en/of opdrachten waarvan levering met de Afnemer is overeengekomen in de Overeenkomst zoals het verlenen van interim management, organisatieadvies, training of coaching.
 
 
Artikel 2 - Algemeen / Toepasselijkheid
voorwaarden
2.1          Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en facturen van Vos & Partners en op elke rechtsbetrekking tussen Vos & Partners en de Afnemer.
2.2          Deze Algemene Voorwaarden treden in plaats van eerdere Algemene Voorwaarden.
2.3          Bedingen die afwijken van de in de Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen gelden slechts indien en voor zover zij in overleg met Vos & Partners schriftelijk tot stand zijn gekomen en door Vos & Partners als zodanig zijn aanvaard.
2.4          Door de Afnemer gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn niet van toepassing.
2.5          In alle gevallen waarin een Overeenkomst met de Afnemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen beide partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.
2.6          Vos & Partners is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten. Wijzigingen gaan een maand na bekendmaking of nader aangegeven datum door middel van een schriftelijke mededeling dan wel een mededeling op de webpagina’s van Vos & Partners in. Indien de Afnemer wijzigingen van de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding wordt de Afnemer geacht de wijzigingen – stilzwijgend - te hebben aanvaard.
 
 
Artikel 3 - Het tot stand komen van een overeenkomst
3.1          De Overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte door de Afnemer Vos & Partners heeft bereikt op de wijze als in lid 3.2 van dit artikel aangegeven.
3.2          Aanvaarding door de Afnemer van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte ondertekend per post aan Vos & Partners te retourneren. Indien dit uitdrukkelijk door Vos & Partners wordt aangegeven kan aanvaarding ook op anderen wijze, bijvoorbeeld door e-mail geschieden. Tevens is het voor de aanvaarding van een rechtsgeldige Overeenkomst met Vos & Partners noodzakelijk dat de helft van het factuurbedrag aan Vos & Partners wordt betaald.
3.3          Voor zover de Afnemer zich laat vertegenwoordigen, in het bijzonder bij vertegenwoordiging van een rechtspersoon en de vertegenwoordiger derhalve niet in eigen nam een Overeenkomst met Vos & Partners aangaat, dient deze zijn bevoegdheid tot het verrichten van deze rechtshandeling namens de Afnemer aan te tonen.
  
Artikel 4 - De Overeenkomst
4.1          Een Overeenkomst met Vos & Partners is rechtsgeldig als aan de bepaling van artikel 3 op de juiste wijze invulling is aangegeven door zowel de Afnemer als Vos & Partners.
4.2          Indien de Overeenkomst wordt opgezegd door de Afnemer nadat de eerste helft van het factuurbedrag door de Afnemer aan Vos & Partners is betaald (zie hiervoor artikel 3.2), zal de Overeenkomst worden ontbonden. Vos & Partners is echter niet verplicht restitutie van het aan Vos & Partners betaalde bedrag te doen. Tevens dient de opzegging door de Afnemer uitsluitend aangetekend en per post te geschieden. Als Vos & Partners haar werkzaamheden, welke uit het aangaan van de Overeenkomst voortvloeien, heeft voltooid zal de Afnemer verplicht zijn het volledige bedrag van de Overeenkomst aan Vos & Partners te voldoen.
4.3          Indien Vos & Partners ten behoeve van de Afnemer werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen beide partijen zijn vastgelegd, of kosten ontstaan door dat de Afnemer op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk makt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig in rekening gebracht.
4.4          Vos & Partners heeft het recht overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.5          Vos & Partners is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of deze met onmiddellijke ingang te ontbinden als op enig moment mocht blijken dat de Afnemer aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Vos & partners niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet volledig voldoet.
 
 
Artikel 5 - Prijs
5.1          Alle prijzen voor Diensten van Vos & Partners worden in rekening gebracht vanaf het tot stand komen van de Overeenkomst
5.2          De tarieven en prijzen worden gefactureerd tegen een vast bedrag of op basis van bestede uren. In dat laatste geval zijn de tarieven exclusief reis- en verblijfskosten en worden deze evenals alle overige kosten afzonderlijk in rekening gebracht.
5.3          Vos & Partners heeft het recht haar prijzen jaarlijks naar alle redelijkheid te wijzigen.
5.4          Alle tarieven en prijzen zoals genoemd in de Offerte of de Overeenkomst zijn exclusief BTW en andere wettelijke heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s.
 
Artikel 6 - Betaling
6.1          De betaling van de te leveren of geleverde Diensten dient via storting, en in elk geval binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, door de Afnemer betaalt te worden. Als moment van betaling geldt het moment dat het verschuldigde bedrag volledig is ontvangen door Vos & Partners. Bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichting niet op. Indien de Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door Vos & Partners geleden en te lijden schade.
6.2          In het geval van automatische incasso dient de Afnemer zorg te dragen voor voldoende saldo op zijn of haar rekening.
 
  
Artikel  7 – Persoonsgegevens
7.1          De Afnemer staat toe dat de door hem verstrekte gegevens worden verwerkt en gebruikt in de data beheersystemen van Vos & Partners. Deze gegevens worden met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving zoals de Wet Bescherming persoonsgegevens opgeslagen en beheerd.
7.2          De Afnemer kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in de database van Vos & Partners zijn opgeslagen.
 
  
Artikel 8 – Slotbepalingen
8.1          Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of anderszins niet toepasselijk worden verklaard, laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onverlet. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte zal worden gegeven.
8.2          De Afnemer is niet gerechtigd , behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Vos & Partners, rechten en plichten uit deze Algemene Voorwaarden of uit de Overeenkomst over te dragen aan derden.
8.3          De Afnemer is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of wijziging in de factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan Vos & Partners.
8.4          Alle Overeenkomsten die Vos & Partners sluit zijn onderworpen aan Nederlands recht.
8.5          De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van Vos & Partners en vandaar op te halen. Zij worden tevens op verzoek kosteloos toegezonden door Vos & Partners.